Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

MADDE 5 ‒ (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) İslâm tarihi ve medeniyeti ile bilim ve kültürünün doğru ve bilimsel bir tarzda araştırılmasını, öğretilmesini ve tanıtılmasını sağlamak.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen çalışmalarla din araştırmalarına bilimsel katkıda bulunmak.

c) Türkiye içindeki ve dışındaki bilimsel ve akademik kurumlarla ilahiyat temel alanına katkı sağlamak için iş birliği yapmak.

ç) Müslüman coğrafyadaki dini, sosyal, kültürel ve entelektüel değişim ve gelişmeleri izleyerek araştırmacı, bilim insanı ve yöneticilerin bilgi birikimine katkı sağlamak.

d) Türkiye’de ilahiyat alanında üretilen bilimsel birikime kolay ulaşılmasına katkı sağlamak.

e) İlahiyat alan dergilerinin ulusal ve uluslararası akademik yayıncılık standartlarına ulaşmalarına dönük çalışmalar yapmak.

f)                İlahiyat alanında üretilen bilimsel yayınlarda ortak dil kullanımını yaygınlaştırmak.

g) Dini ilimler ve bu ilimlerle ilgili alanlarda telif, tercüme, edisyon, kritik ve benzeri tarzda eserler hazırlamak ve yayımlamak.

ğ) Açılacak kurslar ile İlahiyat Fakültesi öğrencileri ile diğer isteklilere yönelik eğitim, araştırma ve dil becerisi kazandırmak.

h) Merkez bünyesinde yer alan dini araştırmalar ihtisas kütüphanesi ile Sivas ve çevre illerdeki araştırmacılara kaynaklara ulaşma imkânı sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 ‒ (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İslâmî ilimler ve din bilimleri alanlarında araştırma, eğitim ve yayın çalışmaları yapmak.

b) İslâm tarihi, kültürü ve medeniyetinin doğru ve bilimsel bir tarzda öğrenilmesini, araştırılması ve tanıtılmasını sağlamak amacıyla seminerler, çalıştaylar ve bilimsel konferanslar düzenlemek.

c) İslâmî ilimler ve din bilimleri alanlarında araştırmacıları desteklemek ve bu maksatla gerekli programları hazırlayıp uygulamak.

ç) Mevcut dini araştırmalar ihtisas kütüphanesi geliştirmek.

d) Türkiye’de ilahiyat alanında üretilen bilimsel birikimin indekslenmesi ve elektronik ortamda ulaşılabilir olması amacıyla Dini Araştırmalar Veri Tabanı (www.davet.org.tr) adıyla ilahiyat alan indeksini kurmak ve zamanla bu indeksin Türk–İslâm Dünyasında üretilen bilimsel birikimi kapsamasını sağlamak.

e) Ulusal ilahiyat alan indeksini kurmak, bilimsel süreli yayınlarda yer alan ilahiyat alanı kapsamında yer alan makaleleri indekslemek ve kullanıcılara sunmak.

f) Dini ilimler anahtar kavramlar veri tabanını Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hizmet sunacak şekilde hazırlamak.

g) Dini ilimler alanındaki yayınların ulusal ve uluslararası akademik yayıncılık ilkelerine uyumunu sağlayacak çalışmalar yürütmek.

ğ) İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin ve diğer isteklilerin gereksinim duyduğu kurs ve seminerler düzenlemek.

DİMER Yönetmeliği