MADDE 12 –  (1) Danışma Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, gerekli durumlarda Müdürün daveti üzerine üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda tavsiyelerde ve değerlendirmelerde bulunur.

DİMER Yönetmelik

GÖREVİ / Adı Soyadı
Doç. Dr. Ahmet ÇELİK - Müdür
Prof. Dr. Ömer ASLAN - İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ
Prof. Dr. Ömer Faruk YAVUZ
Doç. Dr. Ali YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DEMİR - Müdür Yardımcısı
Arş. Gör. Sena KAPLAN