MADDE 10 ‒ (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda iki defa, gerekli durumlarda Müdürün çağrısı üzerine daha sık olmak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili programları hazırlamak ve planlamak, programlara katılım koşullarını belirlemek.

b) Yürütülecek faaliyetlere ilişkin destek sağlayacak birimlerle, öğretim elemanlarıyla ve idari personelle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporlarının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Bir sonraki döneme ait çalışma programı esaslarını tespit etmek.

d) Düzenlenecek programlar ile bu programlar sonunda katılım, sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirlemek.

e) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırmacılara ve ürünlerine ilişkin esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.

f) Müdürce önerilen veya Yönetim Kuruluna getirilen işler hakkında karar almak.

DİMER Yönetmelik

GÖREVİ / Adı Soyadı
Doç. Dr. Ahmet ÇELİK - Müdür
Prof. Dr. Sabri ERTURHAN
Prof. Dr. Ünal KILIÇ
Prof. Dr. Ömer ASLAN
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah PAKOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DEMİR - Müdür Yardımcısı
Arş. Gör. Sena KAPLAN - Müdür Yardımcısı