İSNAD ATIF SİSTEMİ

İlahiyat alanında yayın yapan dergilerin ortak bir yazım kılavuzu kullanmalarını sağlamak amacıyla Cumhuriyet Üniversitesi Dini İlimler Merkezi koordinesinde ve Ulusal İlahiyat Atıf Dizini Projesi kapsamında çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda genel kabul gören APA, MLA ve Chicago gibi uluslararası atıf stillerinin benimsediği “Dipnotta eser künye bilgilerini virgül, kaynakçada nokta ile ayırarak belirtme” ilkesini esas alan yeni bir atıf sistemi geliştirilmiştir. Yapılan anket sonunda, ilahiyat alan dergilerinde görev üstlenen editörlerin çoğunluğunun kararı ile bu sisteme İSNAD adı verilmiştir.
 
İsnad, sözlükte “temellendirmek, dayamak; sözü söyleyenine kadar ulaştırmak, bir sözün, bir rivayetin geliş yolunu haber vermek, ilk kaynağa kadar götürmek” anlamına gelmektedir. Kültürümüzde “sözü söylene kadar ulaştırmak” anlamında yerleşik bir karşılığı olan bu sözcüğün İlahiyat Alanı Atıf Sistemine isim olarak seçilmiş olması ve yazarların istifade ettikleri ve alıntı yaptıkları eserleri/kaynakları İSNAD atıf sistemini kullanarak belirtececek olmaları oldukça önemli bir gelişmedir.
 
Editörlerin inceleme ve değerlendirmeleri sonrasında kısa süre içinde İSNAD atıf sistemine dair yazım kılavuzu ile EndNote, Zotero ve Mendeley şablonları İSNAD web sayfasından yayımlanacak ve gerektikçe de güncellenecektir. Bu sistemin ilerleyen süreçte ilahiyat alanında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezleri ile kitap türü yayınlarda da kullanılması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
 
Bilgilerinize sunulur.
 
Abdullah Demir
Ulusal İlahiyat Atıf Dizini Proje Koordinatörü