İlahiyat Atıf Dizini Yazılım İhalesi (23/02/2018)

ULUSAL İLAHİYAT ATIF DİZİNİ YAZILIM İHALESİ

Duyuru: http://bapihale.cumhuriyet.edu.tr/index.php?act=guest&act2=duyurular&genel=0&frm=0&id=3370

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığınca Ulusal İlahiyat Atıf Dizini YazılımıAlımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 (f) maddesi uyarınca ihale edilecektir. İhale dokümanı idarenin aşağıda belirtilen adresinde görülebilir ve satın alınabilir. İhaleye Katılabilmek için ihale dokümanının satın alınması gerekmektedir.

 

İhaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlayacağınız teklifinizi en geç 23/02/2018 tarihi saat 1430’a kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırmanız gerekmektedir.

 

Adres: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı Sivas

Tel: 0346 219 1010  Dahili 1794

 

Şartname bedeli Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Veznesine nakit olarak yatırabilir ya da Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Kampus Şubesindeki TR67 000 1001 507 398 770 45 5001 İBAN nolu hesabına yatırılabilir. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın alınmasına ilişkin talep yazısı, doküman bedelinin İdarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az beş gün önce İdareye faks veya posta yoluyla bildirilir.

 

İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde,ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamede belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi,

h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

 

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

1. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

EK DOSYALAR:

  1. İlahiyat Alan İndeksi Yazılımı Teknik Şartname-01-02-208.docx
  2. Sözleşme.doc
  3. standart.doc
  4. İdari Şartname.doc