Danışma Kurulu

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Sami ŞAHİN

Müdür

Prof. Dr. Yusuf Doğan

İlahiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ

 

 

Prof. Dr. Ömer Faruk YAVUZ

 

Doç. Dr. Ali YILMAZ

 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DEMİR

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇELİK

Müdür Yardımcısı

Danışma Kurulu

MADDE 12 –  (1) Danışma Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu, gerekli durumlarda Müdürün daveti üzerine üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda tavsiyelerde ve değerlendirmelerde bulunur.

DİMER Yönetmelik