Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Sami ŞAHİN

Müdür

 

Prof. Dr. Sabri ERTURHAN

 

 

Prof. Dr. Ünal KILIÇ

 

Prof. Dr. Ömer ASLAN

 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah PAKOĞLU

 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DEMİR

Müdür Yardımcısı

 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇELİK

Müdür Yardımcısı

 

Yönetim Kurulu

MADDE 10 ‒ (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve yardımcıları ile İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyeler olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda iki defa, gerekli durumlarda Müdürün çağrısı üzerine daha sık olmak üzere, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili programları hazırlamak ve planlamak, programlara katılım koşullarını belirlemek.

b) Yürütülecek faaliyetlere ilişkin destek sağlayacak birimlerle, öğretim elemanlarıyla ve idari personelle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

c) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporlarının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek.

ç) Bir sonraki döneme ait çalışma programı esaslarını tespit etmek.

d) Düzenlenecek programlar ile bu programlar sonunda katılım, sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşullarını belirlemek.

e) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırmacılara ve ürünlerine ilişkin esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.

f) Müdürce önerilen veya Yönetim Kuruluna getirilen işler hakkında karar almak.

DİMER Yönetmelik