Müdür

Prof. Dr. Sami ŞAHİN

Müdür

 

Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) İlgili fakülte ve enstitüler ile diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmak.

d) Her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

f) Müdür yardımcılarının görev dağılımlarını belirlemek.

DİMER Yönetmeliği